Pay Scale

(UGC: Staff Telephone Directory)

Dr.N. Gopukumar
Joint Secretary
Mrs.Shashi Malik
Under Secretary
Dr.Supriya Dahiya
Education Officer
Mr.Shyam Bahadur Shah
Section Officer
Mrs.Manju Nagpal
Section Officer
  • 417
  • 417
  • 011-23604417
  • Pay Scale