Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana
Eknath Bhavan, #19, Gavipuram Circle, Kempegowda Nagar, Bangalore Agrahara, Bangalore-560018 , Karnataka - 560019

1.

University Contact Information

Phone No: 26608645/26612669,
E-mail: info@svyasa.org, svyasa@svyasa.org
Website: http://www.vyasa.org

2.

VC's Information

VC Name: Dr. B R Ramakrishna
Phone No (O): 08022639973
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.90254e+009
E-mail: vc@svyasa.edu.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. M K Sridhar
Phone No (O): 08022639998
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.48047e+009
E-mail: registrar@svyasa.edu.in