Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya
Khanpur Kalan Sonipat, Haryana , Haryana -

1.

University Contact Information

Phone No: 01263-283001, 002, 283111, 01263-283779
E-mail: vcebpswomenuniversity.ac.in
Website: http://www.bpswomenuniversity.ac.in

2.

VC's Information

VC Name: Dr (Mrs) Pankaj Mittal
Phone No (O): 01263-283111
Phone No (R): 01263-283500
Fax No: 01263-283779
Mob No:
E-mail: vcebpswomenuniversity.ac.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Prof. Asha Kadyan
Phone No (O): 01263-283038
Phone No (R): 01263-283155
Fax No: 01263-283154
Mob No:
E-mail: registrar@bpswomenuniversity.ac.in