Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University
Vidyanagari, Churu Jhunjhunu Road Chudela, Distt.,-Jhunjhunu , Rajasthan- 333 001

1.

University Contact Information

Phone No: 09820870624, 09370512956, 01595-513006
E-mail: jjtu@jjtu.ac.in, enquiry@jjtu.ac.in
Website: http://jjtu.ac.in

2.

VC's Information

VC Name: Dr. D. K. Kaushik
Phone No (O): 01595-513103
Phone No (R): NULL
Fax No: NULL
Mob No: 8104883361, 8290483686
E-mail: vc@jjtu.ac.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. Vanshri Valecha
Phone No (O): 01595-513006
Phone No (R): NULL
Fax No: NULL
Mob No: 09820520108
E-mail: Drvsv9@gmail.com