GD Goenka University
G D Goenka Education City, Sohna Gurgaon Road,Sohna, Haryana Sohna Gurgaon Road Sohna, Haryana, Haryana -

1.

University Contact Information

Phone No: 0124-3315900 ; 08800992021/22/23, 0124-3315970
E-mail: registrar@gdgu.org
Website: http://www.gdgoenkauniversity.com

2.

VC's Information

VC Name: Prof.(Dr.) Raj Singh
Phone No (O): 0124-3315900 Extn.4023
Phone No (R): 0124-4102528
Fax No: 0124-3315970
Mob No: 8800992040
E-mail: rajsingh@gdgoenka.ac.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr.Nitesh Bansal
Phone No (O): 0124-3315900 Extn.4026
Phone No (R): 0120-4165288
Fax No: 0124-3315970
Mob No: 8800992042/9810371788
E-mail: nitesh.bansal@gdgoenka.ac.in