Shiv Nadar University
Rajiv Gandhi Salai(OMR) Kalavakkam , Tamil Nadu - 603110

1.

University Contact Information

Phone No: 044-35069700,
E-mail: info@snuchennai.edu.in
Website: https://www.snuchennai.edu.in

2.

VC's Information

VC Name: Prof. Sriman Kumar Bhattacharyya
Phone No (O): 044-35069783
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9411100666
E-mail: vc@snuchennai.edu.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Prof. N. Nallusamy
Phone No (O): 044-35069781
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9444538798
E-mail: registrar@snuchennai.edu.in