ICFAI University
Khasra No. 505/1 Village Jamdoli, Agra Road Jaipur-302 031 Rajasthan Village: Jamdoli, Agra Road Jaipur, Rajasthan- 302031

1.

University Contact Information

Phone No: 8426043404,
E-mail: registrar@iujaipur.edu.in
Website: https://www.iujaipur.edu.in/

2.

VC's Information

VC Name: Dr Rajesh Kothari
Phone No (O): 9829055128
Phone No (R): 0141-2762666
Fax No:
Mob No: 9.82906e+009
E-mail: vc@iujaipur.edu.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: (Col) Sanjeev Banerji
Phone No (O): 9829214535
Phone No (R): 0141-2653122
Fax No:
Mob No: 9.82921e+009
E-mail: registrar@iujaipur.edu.in