Somaiya Vidyavihar University
Somaiya Vidyavihar University, Vidyavihar East, Mumbai 45-47, Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400077

1.

University Contact Information

Phone No: ,
E-mail:
Website: https://www.somaiya.edu/en

2.

VC's Information

VC Name: Prof. V.N. Rajasekharan Pillai
Phone No (O): 02267283178
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.16711e+009
E-mail: vice-chancellor@somaiya.edu

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. Nandkumar Gilke
Phone No (O): 02266449014
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.92048e+009
E-mail: registrar@somaiya.edu